Sempol
14.08.2018 - Utorok
O nás
Na stiahnutie
Odkazy
Kontakty
Sempol
Kontakty  
Slovensky
SK
 
English
EN
:: Sortiment
:: AKTUÁLNE
:: Poradenstvo
:: Výroba
:: Manažment kvality
:: Fotogaléria

 

SÍDLO  
Zlúčenie spoločnosti Sempol spol. s r.o. so spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Vážení obchodní partneri,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou ku dňu 01.07.2016 dôjde k zlúčeniu spoločnosti Sempol spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO: 35 965 436 (ďalej len „Sempol spol. s r.o.“) so spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO: 35 744 723 (ďalej len „RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.“) na základe ktorého spoločnosť Sempol spol. s r.o. zanikne s právnym nástupcom, pričom imanie spoločnosti Sempol spol. s r.o. prejde na spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste akúkoľvek komunikáciu určenú spoločnosti Sempol spol. s r.o. po dátume 30.06.2016 adresovali výhradne na vyššie uvedenú adresu spoločnosti RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., a zároveň si Vás v súvislosti s uvedeným dovoľujeme požiadať, aby ste všetky účtovné doklady (napr. faktúry, dodacie listy) s dátumom dodania tovaru a/alebo služby po 30.06.2016 vystavovali výlučne na spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

V súvislosti s uvedeným zlúčením spoločností dochádza zároveň k prechodu všetkých pohľadávok a záväzkov spoločnosti Sempol spol. s r.o. na nástupnícku spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
  

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať aby ste všetky záväzky, ktoré voči spoločnosti Sempol spol. s r.o. evidujete, po dátume 30.06.2016 uhrádzali výhradne na bankové účty spoločnosti RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

V prípade, že voči spoločnosti Sempol spol. s r.o. evidujete akékoľvek pohľadávky, tieto budú po 30.06.2016 uhrádzané spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. s účinnosťou k 01.07.2016 ako právny nástupca spoločnosti Sempol spol. s r.o. zároveň vstúpi do všetkých zmluvných vzťahov uzatvorených medzi Vašou spoločnosťou a spoločnosťou Sempol spol. s r.o., preto zánikom spoločnosti Sempol spol. s r.o. nedochádza k zániku zmluvných vzťahov. Všetky práva a povinnosti spoločnosti Sempol spol. s r.o. ku dňu zlúčenia spoločností prechádzajú na spoločnosť RWA SLOVAKIA spol. s r.o., ak nebola medzi zmluvnými stranami dojednaná osobitná úprava.

Pre poskytnutie všetkých potrebných údajov súvisiacich s vyššie uvedenými skutočnosťami nás prosím neváhajte kontaktovať.

S úctou
Sempol spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti:
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Pri trati 15
820 14 Bratislava 214

IČO: 35744723
IČ DPH: SK 2020220081


Tel.: 00421 (2) 4020 1111
Fax: 00421 (2) 4020 1112
email: rwaba@rwaslovakia.sk
www.rwaslovakia.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SRO, vložka číslo: 17091/B
 


Zobraziť Sempol spol. s r.o. na väčšej mape
 
Bankové spojenia:Tatra banka a.s., č.ú. 2625006874/1100
IBAN:           SK79 1100 0000 0026 2500 6874
BIC/SWIFT: TATRSKBX


UniCredit Bank a.s., č.ú. 6617846003/1111
IBAN:            SK25 1111 0000 0066 1784 6003
BIC/SWIFT: UNCRSKBX
    
VÚB a.s., č.ú.1672491353/0200
IBAN:            SK03 0200 0000 0016 7249 1353
BIC/SWIFT: SUBASKBX
 
Kontakty KONZULTANTI
 
Kontakty ZÁVODY